Digital ledelse

Lederskap i en digital økonomi

Lederskap i en digital økonomi skaper nye forventinger til deg som leder. Et høyt endringstempo og mange nye kunnskapsområder strømmer til, noe som påvirker din rolle som leder. Et nøkkelord som da blir sentralt er riktig kompetanse, hvor ordet riktig er verdt å bemerke seg. Det finnes en rekke egenskaper som er sentralt for fremtidens lederskap, men noen av de mest sentrale er samlet her: forutse, utfordre, tolke, beslutte, evaluere/justere og lære. I dette blogginnlegget tar jeg utgangspunkt i Tore Berntsens bok om digital endringsledelse.

Digital endringsledelse

Endring er et ledelsesansvar og du som leder må gå i bresjen for at endring skal kunne gjennomføres. Digital endringsledelse er særdeles krevende i en bedrift uten digitale endringsagenter. Det handler om å få dine medarbeidere til å se verdien av å endre seg, for slik å kunne få de med på laget for endring. Digital endringsledelse har både et internt og eksternt perspektiv. For å oppnå gevinster av den eksterne informasjonen er du avhengig av at organisasjonen kan utnytte den eksterne informasjonen til å gjennomføre interne omstillinger. Det kan for eksempel være å endre markedsføringsstrategien, ettersom forbrukermarked har endret seg og det i dag også er kommet flere ulike markedsføringskanaler.

Forutse hva du har i møte

Føler du at din bedrift er i en stabil bransje og du er ganske tilfreds med hvordan driften går i dag. Det er en skummel tankegang da det i dagens digitale samfunn kan snus opp ned på kort tid. Mange virksomheter har tidligere erfart det å overse ny teknologi som truer markedsandelene. Et godt eksempel på det er Kodak som ikke klarte å forutse konsekvensen av digitalkamera.

I dag tror jeg det i aller høyeste grad er viktig å kunne forutse kundeperspektivet, da forbrukermakten har tatt over for hvordan du som markedsførere bør opptre. Kundene er dine viktigste støttespillere og ofte nøkkelen til suksess. Har du nok informasjon om kundene dine, har du større forutsetninger for å kunne levere på deres preferanser. Tilpasset og relevant innhold til enhver tid har blitt et viktig premiss for å oppnå en god kunderelasjon.

Utfordre det allerede etablerte

Bildelink

Har du ambisjoner om å være et bransjelokomotiv fremfor en sovevogn, må du utfordre, skriver Bertsen i sin bok. Det handler om å utfordre allerede eksisterende mønstre og det statiske i organisasjonen din. I et stadig høyere endringstempo gjelder det å følge med på hva som skjer og å kunne omstille seg i retning av nye muligheter som oppstår. Jeg mener det er en god egenskap i dag å kunne se muligheter fremfor utfordringer i den digitale utviklingen.

Tolke resultater

Det å kunne tolke resultater av ulike digitale aktiviteter har stor verdi, for da å kunne utnytte resultatene til videre utvikling. Samtidig som det å tolke resultater vil kunne gi deg mulighet til å foreta endringer underveis dersom aktivitetene ikke gir de resultater du ønsker. Det essensielle er å benytte resultatene til verdifulle justeringer og/eller som et stempel på at f.eks markedsaktivitetene gir de resultater du har som målsetning.

Beslutte under usikkerhet

Bildelink

De beste lederne evner å finne et optimalt beslutningstidspunkt. Digital endringsledelse vil innebære å fatte beslutninger under usikkerhet. Det er ikke alltid du har tilstrekkelig datagrunnlag til å foreta en sikker beslutning og da gjelder det å finne utveier der beslutingen ikke bindes i en retning. Med det mener Berntsen at det kan noen ganger være hensiktmessig å fatte beslutinger som har flere utveier.

I usikre tider der beslutninger må tas er det få gode grunner til å fatte beslutinger basert på magefølelsen, da det som regel alltid finnes tilgjengelig data som kan støtte opp under en eventuell beslutning. Samtidig vil det være fornuftig å ta betrakning beslutningenes gevinster opp mot besltuningens konsekvenser.

Evaluere og justere

Det er prekært å kunne se forbedringer i de endringer som gjøres, samt å kunne se hva som har fungert bra. Det handler om å kunne se mulighetsrommet i det du allerede har gjennomført. I mange tilfeller kan det avdekkes forbedringspotensial, men ofte er mange virksomheter tilfreds med det de allerede har fått til. Dermed glemmer de aspekter som det å evaluere og justere underveis i endringsprosessen, slik at du oppnår et optimalt resultat av endringen.

Eksperimentere og lære 

Drivkraften i selve endringsprosessen er læring, uten evne og vilje til å lære vil det bli vanskelig å endre seg. Både som leder og medarbeider er det viktig å være villig til å lære nye måter å utføre arbeide på. I en digital verden bør du vektlegge læring gjennom eksperimentering, mener Berntsen. For å skape en innovasjonskultur i din bedrift må du oppmuntre medarbeiderne til læring gjennom eksperimenter. Det handler om å la de ansatte prøve og feile, for så å bidra til viktig læring. Det er her lederen må fremstå som et forbilde for læringskultur i organisasjonen.

 

/ Stine Skalleberg

 

Kilde: 

Berntsen, Tore. 2017. Digital endringsledelse. MarkedsPartner AS.

Del innlegget på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *